κατάλογος
βιβλιοθήκης
Σκούρτης, Σταμάτης

Αυτοί που ντρόπιασαν το θάνατο / Σταμάτη Σκούρτη - Αθήνα Γιαννίκος [199-?] - 424 σ. εικ. 24 εκ.

9607296400


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ--ΕΛΛΑΔΑ


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949

938.774

Koha by