κατάλογος
βιβλιοθήκης
Il-Sung, Kim

For correct management of the socialist rural economy in our country / Kim Il Sung - Pyongyang ; Korea Foreign Languages Publishing House 1977 - 460 σ. 21 εκ.


Αγροτική ανάπτυξη--Κορέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ--ΚΟΡΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ--ΚΟΡΕΑ

338.109519

Koha by