κατάλογος
βιβλιοθήκης
Πορφύρης, Κ. 1910-1967

Καλβικά διάφορα / [ανάτυπο] / Κ. Πορφύρη. - Αθήνα : [χ.ε.], 1959. - 35 σ. , ; 25 εκ.

Ανάτυπο από την "Επιθεώρηση Τέχνης" τεύχ. 50-51/1959.


Κάλβος, Ανδρέας 1792-1869

Koha by