κατάλογος
βιβλιοθήκης
Οι επιχειρηματίες που κερδίζουν / Jean Baumier; μετ. Α.Δ. Τσάμης, επίμ. Χ. Φραντζεσκάκη - Αθήνα Ροές 1988 - 307σ. - Το βιβλίο του μήνα / Ε. Καρτάκης .

περιέχει βιβλιογραφία


Οικονομία
Επιχειρήσεις
Business enterprises--History--France
Business enterprises--History
Corporations--History--France
Corporations--History
International business enterprises--History

HD2855.B3816 1988 HD2855.B38 1988b

338.092 BAU

Koha by