κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μόδης, Γεώργιος Χ. 1888-1975

Ο γερομήτρος : (Μακεδονικές Ιστορίες) / Γεώργιου Μόδη. - Αθήναι Πάπυρος [χ.χ.] - 150 σ. , 18 εκ.

Koha by