κατάλογος
βιβλιοθήκης

Επίσημα πρακτικα τών Συνεδριάσεων τής Βουλής

Επίσημα πρακτικα τών Συνεδριάσεων τής Βουλής - Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο, 1965. - 3 Τόμοι

Συνεδριάσεις ΚΘ' -ΝΗ' 25 Ιανουαρίου 1965- 17 Μαρτίου 1965 Συνεδριάσεις ΝΘ' -ΠΣΤ 13 Μαρτίου 1965- 18 Μαΐου 1965 Συνεδριάσεις ΠΖ'-ΡΙ' 19 ΜΑΐου 1965- 25 Ιουνίου 1965 Τομ.Β Τομ.Γ Τομ.Δ

Koha by