κατάλογος
βιβλιοθήκης

'Τό Ε.Α.Μ. στόν αγώνα γιά τήν εθνική ενότητα καί τή δημοκρατία' :

Γεωργαλάς, Γ.

'Τό Ε.Α.Μ. στόν αγώνα γιά τήν εθνική ενότητα καί τή δημοκρατία' : Διάλεξη τού καθηγητή συναγ. Γ. Γεωργαλά στό θέατρο 'Κεντρικόν' / Γεώργιος Γεωργαλάς - [Αθήνα] : Ε.Α.Μ. Αθήνας, Τμήμα Διαφώτισης, χ.χ.. - 16 σελ.

Koha by