κατάλογος
βιβλιοθήκης
Η κίνηση των τιμών του σταριού στην Ελλάδα : εξωτερικό εμπόριο και κρατική παρέμβαση (1860-1912) book - Αθήνα Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1991 - 161σ. πίνακες - Μελέτες οικονομικής ιστορίας .

Περιέχει βιβλιογραφία


Διεθνής αγορά
Σιτάρι
Εξωτερικό εμπόριο
Οικονομική ιστορία
Ελλάδα
Τιμή αγοράς
Διακύμανση των τιμών
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Κέρδος
Εμπορικό περιθώριο κέρδους
Εξαγωγικός φόρος
Εισαγωγικός φόρος
Δασμοί

338.17311

Koha by