κατάλογος
βιβλιοθήκης
Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, πρακτικά δημογραφικού συνεδρίου, Αθήνα, 5-6 Οκτωβρίου 1992 / επιμέλεια Β. Κοτζαμάνης, Λ. Μαράτου-Αλιμπράντη - Αθήνα Νέα Σύνορα 1994 - 451 σ. σχ., πίν. 24 εκ.

9602364599


Δημογραφία--Συνέδρια--Ελλάδα
Demography--Greece

304.609 495

Koha by