κατάλογος
βιβλιοθήκης
Δεκέμβρης του '44, νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις : καταθέσεις σ' ένα επιστημονικό συμπόσιο / Δεκέμβρης του 1944 Δεκέμβρης του σαράντα τέσσερα Δεκέμβρης του χίλια εννιακόσα σαράντα τέσσερα επιμέλεια Γρηγόρης Φαράκος - Αθήνα Φιλίστωρ 1996 - 263 σ. 24 εκ. - Ιστορία και κοινωνία 3 .

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

9603690112 (χαρτόδ.)


Communism--History--Greece--20th century
Revolutionaries--Greece--20th century


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949

DF849.52.D45 1996

Koha by