κατάλογος
βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή / Etude bibliographique (1930-1989) de Dimitris Hadzis Νίκος Γουλανδρής - Αθήνα Γνώση 1991 - 964 σ.

9602354410


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ--ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Χατζής, Δημήτρης ( 1914-1981 )--Βιβλιογραφία
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ--ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

888.015 012 889.309 013.8 013.83 016.889 33 889

Koha by